Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zuppadesign.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě www.zuppa.sk. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jako provozovatele elektronického internetového obchodu www.zuppa.sk a kupujícího. Tyto VOP tvoří ve svém aktuálním znění obsah kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OZNAČENÍ STRAN:
Prodávající: ZUPPA design s.r.o., se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko, IČO: 50 964 003, DIČ: 2120542787, IČ DPH: SK2120542787, Zapsaný v OR OS BA I. oddíl: Sro, vložka č .: 120764 / B, tel .: +421 948 358 165,  e-mail: info@zuppa.sk (dále jen "prodávající")
Kupující: Vy (dále jen "kupující")

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Všechny objednávky vytvořené na stránkách www.zuppa.sk jsou závazné pro obě strany. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Kupující potvrzuje, že si je vědom, že odesláním objednávky mu vzniká povinnost zaplatit kupní cenu. Přijetí objednávky potvrdí prodávající zasláním potvrzujícího e-mailu. Odesláním oznámení o přijetí objednávky kupujícímu vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího, pokud nebude schopen dodat zboží z důvodu jeho vyprodání. O stornování objednávky prodávající neprodleně informuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou kupujícímu vráceny finanční prostředky do 15 dnů na účet, ze kterého provedl platbu, pokud nebude dohodnuto jinak.

CENA ZBOŽÍ
Cena zboží je uvedena jako jednotková cena u každého produktu samostatně. Všechny ceny produktů jsou uvedeny v konečné ceně s DPH. K ceně zboží se připočte cena za dopravu podle zvoleného způsobu doručení. Prodávající i kupující jsou vázáni cenami produktů v době uzavření kupní smlouvy. Prodávající je však vždy oprávněn poskytnout slevu na zakoupené produkty v souladu se svou aktuální cenovou politikou nebo marketingovou kampaní.

ZPŮSOBY PLATBY
Kupující může provést platbu některým z následujících způsobů:

1. V hotovosti (dobírkou), tj platbou kurýrovi při doručování přes kurýrní službu.
2. Platební Kartou předem přes platební bránu Besteron
     (Zboží bude expedováno až po připsání platby na účet.)
3. Bankovním Převodem předem v případě plateb v měně Kč v ČR na účet vedený ve FIO bance:
    č. účtu: 2201247201/2010, SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX
     (Zboží bude expedováno až po připsání platby na účet.)

DOPRAVA ZBOŽÍ A POŠTOVNÉ

Zboží je odesíláno Kurýrní službou. Cena za dopravu zboží v rámci ČR při platbě kartou předem nebo bankovním převodem předem na účet je 99 Kč. Doprava zboží v rámci ČR při platbě dobírkou je 159 Kč. Pokud si přejete zaslat zboží do jakékoli jiné země, neváhejte nás kontaktovat. Osobní odběr zboží je možný v Tomášově, Slovensko, GPS souřadnice: 48.151872, 17.340139, v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15.00 hod., přičemž kupující oznámí prodávajícímu termín vyzvednutí zboží telefonicky nebo e-mailem alespoň jeden pracovní den předem.

DODACÍ LHŮTA
Lhůta pro zpracování objednávky je standardně do následujícího pracovního dne, ve výjimečných případech maximálně do pěti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. O vyexpedování objednávky predávajúci informuje kupujícího e-mailem. Pokud zboží nebo oznámení o uložení na poště nebude doručeno kupujícímu ani do 7 dnů po zaslání e-mailu prodávajícího o expedici, je kupující oprávněn kontaktovat svou dodávací poštu, jakož i prodávajícího na adrese info@zuppa.sk. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. kurýrní službou, ani za poškození zboží zaviněné poštou, resp. kurýrní službou. V případě bankovního převodu jako zvoleného způsobu platby však bude zboží odesláno až po připsání celé ceny zboží včetně poštovného na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. O takovém prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně informován.

NÁHRADA NÁKLADŮ PŘI NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Prodávající má právo na náhradu nákladů (škody) v případě, že si kupující nepřevzal objednané zboží, který mu byl doručen a kupující objednávku nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu skutečnou škodu, jakož i nepřímé škody a ušlý zisk.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ (STORNO)
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nemožnosti dodání zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP, přičemž ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu. Důvodem nemožnosti dodání zboží kupujícímu jsou způsobeny resp. vyvolané zejména vyprodáním zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupující - spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet přiměřeným způsobem jako je např. obvyklé při osobním nákupu v obchodě. Odzkoušet pro účely těchto VOP však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Vrácené zboží, zejména pokud jde o plavky, nesmí být používáno (to znamená nenošené, pouze odzkoušené) nebo prané - nesmí být poškozené nebo znečištěné - s kompletními visačkami, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude zasláno zpět. Kupující zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy v papírové podobě v balíčku spolu se zbožím, který chce vrátit. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít následující vzorový formulář. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní v souladu s § 9 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo mimo obchodní prostory. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu uvedené platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit v nepoškozeném stavu, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s dokladem o zakoupení, a to zasláním zpět v uvedené lhůtě na adresu: ZUPPA design s.r.o., se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Kupující odpovídá za škodu vzniklou na vráceném zboží týkající se jakéhokoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, které mu vznikly z důvodu jeho odstoupení od smlouvy. Při vrácení zboží není možné akceptovat vrácení zboží zásilkou na dobírku.

REKLAMACE ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího. Pokud kupující je spotřebitelem (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na všechny nabízené produkty platí záruční doba v trvání 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Prodávající odpovídá za vady zboží podle § 622 a 623 občanského zákoníku v platném znění. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. Kupující může uplatnit reklamaci buď v papírové podobě, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@zuppa.sk. V každé zásilce je přiložena faktura - doklad o úhradě zboží, která zároveň slouží jako záruční list. Reklamované zboží spolu s dokladem o úhradě zboží a popisem vady kupující zašle nebo osobně doručí na adresu: ZUPPA design s.r.o., se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Za relevantní důvod vrácení zboží se nepovažuje opotřebení zboží nošením a praním, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku. Prodávající potvrdí přijetí oznámení o reklamaci neprodleně zasláním potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího doručení a vydat kupujícímu doklad o vyřízení reklamace.
Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy, kdy k vadě došlo v důsledku: a) mechanického poškození výrobku způsobeného kupujícím, b) nesprávného zacházení s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, c) používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, d) zanedbání péče a údržby o zboží, e) poškození zboží nadměrným zatěžováním, f) používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek, g) vyšší moci nebo živelné pohromy, h) běžného opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobeného používáním zboží.

Orgán dozoru pro podávání podnetů a stížností:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04


TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne přijetí objednávky kupujícího prodávajícím do dne splnění si všech závazků smluvních stran, které ze smlouvy vyplývají.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Při objednávce zboží a služeb na webové stránce www.zuppa.sk.sk je kupující povinen uvádět správně a pravdivé všechny potřebné údaje, včetně osobních údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen chránit před třetími osobami, a při jakékoli změně aktualizovat bez zbytečného odkladu. Kupující odpovídá za pravdivost a za správnost jím uvedených údajů.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) jsou upraveny zde.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.zuppa.sk v den odeslání elektronické objednávky, není-li dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo měnit VOP i bez předchozího upozornění kupujícího. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží a poplatků za dopravu. Na vztahy vyplývající z kupní smlouvy a těchto VOP se aplikují příslušné právní předpisy Slovenské republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP Občanským zákoníkem a zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo mimo obchodní prostory. Pokud je smluvní stranou podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny před obecnými soudy Slovenské republiky. Spory je možné řešit i tzv. alternativním řešením ve smyslu zákona č. 391/2015 Z. z. Kupující, který je spotřebitelem, může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home .show & lng = SK.

VOP www.zuppadesign.cz, verze 2.3, účinnost od 1.11.2019, všechny práva vyhrazena
© Advokátska kancelária PAČINDA AK s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze