Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kategorie
 
 
 
 
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Co je GDPR?

GDPR jsou nová pravidla pro ochranu Vašich osobních údajů, účinné od 25.05.2018.
Z anglického překladu General Data Protection Regulation, tj obecné nařízení o ochraně údajů. Je to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR"). Toto nařízení je přímo závazné pro všechny členské státy EU, t. j. i pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Specifika GDPR jsou dále blíže rozpracovány v zákoně č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "ZOOU").

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Údaje zpracovává společnost ZUPPA design s.r.o., se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko, IČO: 50 964 003, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, vl. č. 120764 / B, tel .: +421 948 358 165, e-mail: info@zuppa.sk, která je provozovatelem ve smyslu § 5 písm. o) ZOOU (dále jen "provozovatel"). Vzhledem k povaze činností vykonávaných provozovatelem při zpracování osobních údajů, provozovatel nebyl povinen určit a neurčil tzv. odpovědnou osobu podle § 44 ZOOU.
Jménem provozovatele dále zpracovávají osobní údaje tzv. zprostředkovatelé, kterými jsou subdodavatelé provozovatele, a to zejména: společnost poskytující platformu pro internetový obchod (eshop), kurýrní společnosti, účetní společnost, společnosti provozující platební brány, banka provozovatele, sociální sítě apod. Provozovatel má se zprostředkovateli uzavřeny samostatné smlouvy o zpracování osobních údajů.
Provozovatel i zprostředkovatelé jsou při zpracovávání osobních údajů dodržovat GDPR i ZOOU.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Pro účely vyřízení Vaší objednávky, zrealizování platby a doručení zboží k Vám potřebujeme nevyhnutelně zpracovat Vaše: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a Vaše případné poznámky k objednávce.
Kromě toho, při vyřizování objednávky zpracováváme Váš IBAN (pokud se nejedná o firemní účet), IP adresu, Vaše názory, recenze, komentáře, diskusní příspěvky, zpětnou vazbu, informace o objednaném zboží, Vámi zaslané fotografie a videa, a cookies.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?
Protože je to nezbytné k vyřízení Vaší objednávky, t. j. ke splnění kupní smlouvy, kterou uzavíráte s naší společností. Jinak to prostě nejde. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že nám ze ZOOU umožňuje a přikazuje. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů se v tomto případě nevyžaduje.
Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje kvůli tomu, že na tom máme tzv. oprávněný zájem, kterým je zejména realizace přímého marketingu, řešení případných pohledávek, sledování základní analýzy apod. Ani v tomto případě se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?
Údaje primárně zpracováváme pouze na dobu nezbytnou pro vyřízení Vaší objednávky a splnění kupní smlouvy. Zpracováním osobních údajů je však i jejich archivace, a tudíž sekundární jsme povinni archivovat Vaše osobní údaje tak dlouho, jak nám to přikazují jednotlivé právní předpisy. Po uplynutí těchto lhůt budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Osobní údaje vážící se k Vaší osobě jsou jen Vaše a proto máte plnou dispozici rozhodovat, jak má s nimi zacházet provozovatel i zprostředkovatelé. Máte tedy:

  •     právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 ZOOU - tedy zejména právo dozvědět se,  zda a jaké osobní údaje o Vás zpracovávají
  •     právo na opravu osobních údajů podle § 22 ZOOU,
  •     právo na vymazání osobních údajů podle § 23 ZOOU,
  •     právo na omezení zpracování osobních údajů podle § 24 ZOOU,
  •     právo na přenositelnost osobních údajů k jinému provozovateli podle § 26 ZOOU,
  •     právo namítat zpracování osobních údajů podle § 27 ZOOU,
  •     právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se souhlas vyžaduje) podle § 14 odst. 3 ZOOU,
  •     právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 100 ZOOU.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k rozhodování založeném výlučně na automatizované zpracování osobních dat (§ 28 ZOOU), ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s možnou výjimkou u některých zprostředkovatelů.

Jako jsou technicky zabezpečené Vaše osobní údaje před jejich zneužitím?
Provozovatel přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů, které jsou blíže popsány v interní dokumentaci provozovatele. Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem. Všichni pracovníci provozovatele jsou vázáni zákonnou resp. smluvní povinností mlčenlivosti ve vztahu k Vašim osobním údajům. V případě zpracovávání Vašich osobních údajů zprostředkovateli byly jednotliví zprostředkovatelé rovněž smluvně zavázáni přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů.

Zaškrtnutím souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů (GDPR) potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto zásady měnit, o čem budete předem informováni.

 

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR), www.zuppadesign.cz, verze 1.0, účinnosť od 25.5.2018, všechny práva vyhrazeny

© Advokátska kancelária PAČINDA AK s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze