Reklamační řád

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád

REKLAMACE ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
Pokud kupující je spotřebitelem (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na všechny nabízené produkty platí záruční doba v trvání 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Prodávající odpovídá za vady zboží podle § 622 a 623 Občanského zákoníku v platném znění. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. Kupující může uplatnit reklamaci buď v papírové podobě, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@zuppa.sk. V každé zásilce je přiložena faktura - doklad o úhradě zboží, která zároveň slouží jako záruční list. Reklamované zboží spolu s dokladem o úhradě zboží a popisem vady kupující zašle nebo osobně doručí na adresu: ZUPPA design s.r.o., se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, Slovensko. Za relevantní důvod vrácení zboží se nepovažuje opotřebení zboží nošením a praním, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku. Prodávající potvrdí přijetí oznámení o reklamaci neprodleně zasláním potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího doručení a vydat kupujícímu doklad o vyřízení reklamace.
Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy, kdy k vadě došlo v důsledku: a) mechanického poškození výrobku způsobeného kupujícím, b) nesprávného zacházení s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, c) používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, d) zanedbání péče a údržby o zboží, e) poškození zboží nadměrným zatěžováním, f) používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek, g) vyšší moci nebo živelné pohromy, h) běžného opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobeného používáním zboží.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze