Statut soutěže "Šaty FLAMENCO"

Kategorie
 
 
 
 
 

Statut soutěže "Šaty FLAMENCO"

Tento statut upravuje podmínky a pravidla soutěže "Šaty FLAMENCO" na sociální síti Facebook, organizované společností ZUPPA design sro, se sídlem Lesná 12, 900 44 Tomášov, SR, IČO: 50 964 003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním spudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka č. 120764 / B, (dále jen "ZUPPA" nebo "organizátor") a je jediným závazným dokumentem, kterým se řídí tato soutěž (dále jen "statut").  
I. Termín a místo konání soutěže    
Soutěž je časově omezená a bude probíhat v období od 23.06.2020 do 30.06.2020 do 23:59 hod.   
Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, na stránce společnosti ZUPPA CZ: https://www.facebook.com/zuppadesign.cz/    
Losování výherců proběhne: 01.07.2020 o 10:00 hod.    
Zveřejnění výherců proběhne bezprostředně po vylosování výherců.  
 
II. Výhra    
Výhrou v soutěži jsou: Šaty FLAMENCO 2ks.   
Výhra bude zaslána poštou na korespondenční adresu, kterou výherci pošlou do soukromé zprávy na facebookové stránce ZUPPA CZ.
Výhry budou výhercům zaslány do: 10.7.2020
 
III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěžící se do soutěže zapojí napsáním komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce ZUPPA CZ, ve kterém uvedou, jakou barvu a jakou velikost šatů Flamenco by si přáli vyhrát. Soutěž se uskuteční na území České republiky. Soutěž je určena pro všechny uživatele sociální sítě Facebook starších 18 let. Soutěžící musí mít osobní profil na sociální síti Facebook. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich blízké osoby, jakož i osoby, které jsou majetkově nebo personální / zejména zaměstnanci / propojené s organizátorem. Během doby trvání soutěže bude Organizátor evidovat všech zúčastněných soutěžících. Každý soutěžící může odpovědět jen jednou. Do losovací databáze bude zařazen každý soutěžící, který splnil všechny podmínky soutěže. Ze všech zúčastněných soutěžících, kteří splní všechny podmínky soutěže, organizátor vylosuje dne 01.07.2020 o 10:00 hod. dva výherce Celkově tedy proběhnou 2 losování. Informace o výsledcích losování a výhercích budou zveřejněny dne 01.07.2020 v komentáři pod daným soutěžním příspěvkem na facebookové stránce ZUPPA CZ, přičemž výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku. Za účelem předání výhry je výherce soutěže povinen poskytnout organizátorovi požadované kontaktní údaje - jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo. Pokud výherce neposkytne organizátorovi své osobní údaje do 72 hodin od zveřejnění za účelem předání výhry nebo pokud nebude možné se zkontaktovat s výhercem, toto neposkytnutí součinnosti způsobuje zánik práva na výhru. Pokud se prokáže, že výherce soutěže byl do soutěže zařazen v rozporu s podmínkami soutěže, výhra mu nebude předána a propadne ve prospěch organizátora. Organizátor vyloučí ze soutěže soutěžícího, který nesouhlasí se svou účastí v soutěži a požádá o to organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, délku trvání jakož i podmínky hry, zejména pravidla losování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek hry organizátor vhodným způsobem zveřejní. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo upravit statut a zveřejnit ho stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Soutěž je organizována jako reklamní soutěž, jejíž výhra / cena je až do zákonem stanovené výše osvobozena od daně. Organizátor nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži nebo získáním výhry. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry / ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Zapojením se do soutěže soutěžící souhlasí s jejími podmínkami, s tímto statutem, jakož i s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, anebo schválena, ani spravovaná společností Facebook, ani není nijak spojena se společností Facebook.
 
IV. Ochrana osobních údajů a osobnostní práva
Soutěžící spolu s přihlášením do soutěže udělí dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ( "GDPR") organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, trvalé bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, za účelem účasti v soutěži (zejména ve spojení s vyhodnocením, losováním, oznámením výsledků soutěže, a to i prostřednictvím zveřejnění jména, příjmení výherce na facebookové stránce organizátora), a to na dobu do vypořádání všech práv a povinností vyplývajících ze soutěže, nejvýše na dvanáct měsíců po skončení soutěže. Soutěžící bere na vědomí a je ztotožněn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi prostřednictvím elektronické sociální sítě Facebook, která je mimo vliv organizátora. Souhlas se zpracováním údajů pro daný účel je dobrovolný a je možné ho bezplatně a kdykoliv odvolat elektronicky na adrese info@zuppa.sk. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Soutěžící má práva vyplývající z GDPR, jak to vyplývá ze Zásad zpracování a ochrany osobních údajů, zveřejněných na stránce: https://www.zuppa.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze